Test 2 druhá část

Popis stránky *
• Státní maturita test 2 druhá část jazyk český
• Obtížnější úroveň. Otázky 17 až 47. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Obtížnější úroveň. Otázky 17 až 47. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Chyba
 
1)
Úloha 17
Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je napsáno v souladu s kodifikovanou normou (ANO), či nikoli (NE):

17.1 Její jazyková úroveň byla podprůměrná, mezi zůčastněnými dokonce bezkonkurenčně nízká.
NE
ANO
 
2)
17.2 Než se mi začneš vymlouvat, měl bys vědět, že o těch Danových finančních kompromisech vím.
NE
ANO
 
3)
17.3 První výslech se od druhého podstatně lišil, delikvent se už ve svých lžích neorientoval.
NE
ANO
 
4)
17.4 Rozhovor se mohl jen ztěží odvíjet jiným směrem, bylo zřejmé, že hrozí nebezpečí vyzrazení.
NE
ANO
 
5)
Úloha 18
Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána v souladu s kodifikovanou normou (ANO), či nikoli (NE):

18.1 Automatizovaný systém spustilo jako první pracoviště v České republice Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov, která je také členem významné poradenské společnosti.
ANO
NE
 
6)
18.2 Chráněná krajinná oblast Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy a české části Slezska na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého Kraje.
NE
ANO
 
7)
18.3 Původně královský hrad Hluboká v Hluboké nad Vltavou založil spolu s nedalekými Českými Budějovicemi ve 13. století český král Přemysl Otakar II.
ANO
NE
 
8)
18.4 Zasedání zastupitelstva Města má projednat a schválit další žádosti Města o evropské dotace na obnovu bazénu, kruhový objezd ve Švabinského ulici a nové vnitřní rozvody v budově radnice.
NE
ANO
 
9)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19
V současné době je to tematicky velmi rozvětvená disciplína zahrnující široké spektrum tematických okruhů: produkci a porozumění řeči, problematiku mentálních struktur, vztah jazykové kompetence a jazykové performance, mentální reprezentaci lingvistických konstruktů, psychofonetiku, nauku o pauzách, vztah jazyka a myšlení, čtení a psaní, osvojování jazyka dítětem, osvojování cizích jazyků, osvojování nových poznatků prostřednictvím jazyka, bilingvismus, někdy i biologické základy jazyka, patologii řeči, neverbální komunikaci, řeč zvířat aj.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 19
Kterou z následujících disciplín popisuje výchozí text?
D) textovou lingvistiku
A) kognitivní lingvistiku
C) sociolingvistiku
B) psycholingvistiku
 
10)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20
(...) 1. zvl. příloha kult. obsahu, umisťovaná pod čarou (podčárník);
2. literárně-publicistický žánr; nepříliš rozsáhlý článek o kult. a spol. aktualitách, psaný lehkým, zábavným tónem (J. Neruda, K. Čapek, L. Vaculík).
(Encyklopedický slovník, upraveno)

Úloha 20
Který z následujících slohových útvarů odpovídá uvedené definici?
C) sloupek
B) reportáž
A) fejeton
D) zpráva
 
11)
Úloha 21
Přiřaďte k jednotlivým heslům zdroj jejich převzetí:

Hesla
21.1
atrakce, -e ž <l> co působí přitažlivě: cirkusová, filmová a.; pouťová a. lákadlo; být hlavní a-í zajímavostí

Zdroje
A) Český etymologický slovník
C) Nová slova v češtině – Slovník neologizmů
D) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
B) Encyklopedický slovník češtiny
 
12)
21.2
  ATRAKCE
  Mechanické přizpůsobení tvaru nějakého slova tvaru slova sousedního: Čistota obce slouží zdraví spoluobčanům. Věta obsahující a. je gramaticky nesprávná, a je tedy opravitelná: Čistota obce slouží zdraví spoluobčanů. Gramaticky nesprávné nejsou struktury obsahující a. tehdy, pokud je a. (a) výsledkem tendence po tvarové harmonii, tj. tvarovém vyrovnání členů: např. u všecek bývá adj. ve tvaru krátkém (všecek zarmoucen), kdežto u celý ve tvaru dlouhém (celý zarmoucený); (b) projevem idiomizace/frazémizace: Je širší než delší (místo gramatikou vynucovaného dlouhý); Dělej, co dělej (místo gramatikou vynucovaného děláš). Také ↑ anakolut, ↑ apoziopeze, ↑ kontaminace, ↑ zeugma.
  Lit.: NS, 1969; SBG, 1972.
  PK
Zdroje
D) Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
C) Nová slova v češtině – Slovník neologizmů
B) Encyklopedický slovník češtiny
A) Český etymologický slovník
 
13)
21.3
atrakce 'něco přitažlivého‘, atraktivní. Z lat. attractio 'přitahování‘ od attrahere 'přitahovat‘ z ↑ad- a trahere 'táhnout‘. Srov. ↑abstrakce, ↓kontrakt, ↓traktor.
Zdroje
B) Encyklopedický slovník češtiny
E) Slovník synonym a frazeologismů
C) Nová slova v češtině – Slovník neologizmů
A) Český etymologický slovník
 
14)
Úloha 22
Ve kterém z následujících úryvků je syntaktická chyba?
A) Holešovický Alfred ve dvoře patří k divadlům, která poskytují prostor progresivní umělecké tvorbě, unikátním autorským projektům a prezentují současné trendy z oblasti živého umění.
D) Po loňském pokusu o divadelní zpracování maskérsky náročné Planety opic nyní poskytlo pražské Divadlo Minor prostor divadelní adaptaci kresleného seriálu slavného výtvarníka Františka Skály.
C) Jazzová opera Dobře placená procházka, dílo Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, je v chystané inscenaci pražského Národního divadla pojata jako připomínka 60. let 20. století.
B) Choreografem a režisérem inscenace nazvané Sólo pro tři, je umělecký šéf baletu Národního divadla Petr Zuska.
 
15)
Seřaďte jednotlivé ukázky básní podle doby jejich pravděpodobného vzniku od nejstarší ponejmladší:
A) Jeden mnich pobožný, svatý
myslil, jak se může státi,
aby v nebi tak veselo
ustavičně býti mělo,
že, jak v písmě Božím psáno
a často od nás slejcháno,
tisíc let jest jako jeden,
který včera pominul, den.
To když často uvažoval
a nikdy nepochopoval,
jednou když po jitřní bylo
a již se k jitru chýlilo,
po jiných mnichů odjití
počal horlivě prositi
Pána Boha v svém modlení
za té věci vyjevení.

B) Zjara se hlásí o svá práva
kdejaký úřad. Kdo se ubrání?
Človíčku, jsi jen dojná kráva,
pachatel daňového přiznání!

Všecko ti sečte Muří noha.
Ty jsi ten dole – úřad nahoře.
C'est la vie. Místo Pánaboha
berňák nás učí pokoře.

C) Krajem jdeš jak ve pohádce,
polem, sadem, skrze louku.
Stříbro vzduchem svítí sladce,
jedno vlákno na klobouku.

Polem, sadem, skrze louku,
vše tak vlhké, snivé, nyvé.
Jedno vlákno na klobouku
chytá tě v hře dovádivé.

Vše tak vlhké, snivé, nyvé,
brilantem plá kapka rosy.
Chytá tě v hře dovádivé,
upomínka lká a prosí.
(…)

D) Po břěhovi s bratrem chodě
nevěrnému skutku hodě,
dotad sě s ním vodú kropi,
až ho popad hi utopi
na své prohřešilé hoře.
Běžav bra sě preč na moře,
jadyž ni cěsty ni sledu,
kdež neznati, kto kam jědú,
pospiešiv preč svého plutie
netbaje, co sě sde mútie,
jimžto zlú pamět ostavil,
kdež zem‘u dědicě zbavil.

E) Vesele zvoní tramvaje
to jak se na náměstí
můj smutek vdává s večerem
a táhlý vermut stmívání
dolévá město až k okraji oken
Uložte prosím staré dopisy
/také ty úplně nejmladší/
růže z tanečních a kondomy z Tuzexu
předposlední splátku
a první nevěru
uložte prosím svá /úplně "jako nová"/ srdce
ke spánku prospěšnému
vám i společnosti
odložte prosím všechny své dobré úmysly
a popřejte
pět minut ticha
starému zpěvu posvícenských nocí
(…)
D, A, E, C, B
A, C, D, E, B
D, A, C, E, B
 
16)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 24–27
Čarodějka zlatovlasá v Bacharachu žila
Ta hodně mužů láskou zahubila

Biskup ji za to pohnal před hrdelní soud
Pro její krásu musel jí však všecko prominout

Ó krásná Lorelaj tvé oči to jsou drahokamy
Kdo učil tě ta kouzla která učarovala mi

Život mě omrzel a v očích mám jen prokletí
Kdo do nich pohlédl ten umřel vzápětí

Mé oči nejsou drahokamy ale plameny
Hoďte mě do ohně Chci umřít věřte mi

Ó krásná Lorelaj já hořím sám v těch plamenech
Ať jiní soudí Ty uhořet mne nech

Nežertujte a modlete se za mě k bohu
Chci umřít biskupe Řekněte mi že mohu

Můj milý odešel a nevrací se zpět
Nechte mě umřít Netěší mne svět

Srdce mě bolí Musím umřít za vinu
Až uvidím své oči sama zahynu

Od toho dne kdy miláček mi zmizel z očí
Srdce mě bolí div se nerozskočí

Na rozkaz biskupa tři rytíři se sjeli
Odveďte tuhle šílenou do klášterní cely
(G. Apollinaire, Lorelaj)

Úloha 24
Které z následujících tvrzení je svým obsahem nejvíce v souladu s výchozím textem?
D) Leitmotivem básně, která čerpá látku ze staré pověsti, jsou oči.
C) Jasná příběhová linka je prokládána obrazy s předkřesťanskou tematikou.
A) Autor se básní obrací k mocnářům své země a vyjadřuje víru v myšlenky výjimečného jedince.
B) Básník se cítí být ohrožován láskou, vnímá ji jako nebezpečný cit zasluhující odsudek.
 
17)
Úloha 25
Ve kterém z následujících veršů se uplatňuje metafora?
D) Odveďte tuhle šílenou do klášterní cely
B) Mé oči nejsou drahokamy ale plameny
A) Kdo do nich pohlédl ten umřel vzápětí
C) Nežertujte a modlete se za mě k bohu
 
18)
Úloha 26
Která z následujících možností se uplatňuje ve výchozím textu?
A) dialog Lorelaj a biskupa
D) monolog Lorelaj
C) monolog čarodějčina milého
B) dialog vypravěče a jedné postavy
 
19)
Úloha 27
Vyberte typ rýmu, který se uplatňuje ve výchozím textu:
obkročný rým
střídavý rým
sdružený rým
epiforický rým
 
20)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 28
X. je významným činem z hlediska uměl. i ideových hodnot, zvl. vzhledem k podnětům, které přinesla rozvoji histor. epiky. Autorovým cílem bylo napsat histor. epos tak, aby se vyrovnal klasickým dílům antické literatury, především Vergiliově Aeneidě. V české verzi se antický vojevůdce mění v souč. krále.
(Slovník světových literárních děl, upraveno)

Úloha 28
Napište (vyberte) jednoslovný název středověkého eposu, který se ve výchozím textu skrývá pod symbolem X.:
Alexandreis
Codex gigas
Kodex vyšehradský
 
21)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 29
Jindřichův Hradec – Písně a tance z období *****, tedy doby, kdy žil Adam Michna z Otradovic, si mohou oživit lidé, kteří přijdou na akce v rámci devátého ročníku Slavností Adama Michny z Otradovic. Ty se konají od pátku do neděle v Jindřichově Hradci. Zde slavný skladatel několik let žil a pracoval.
(MF DNES 11. 10. 2003)
Úloha 29
Napište (vyberte) jednoslovné označení umělecké epochy, které patří na vynechané místo v textu (*****):
baroko
rokoko
renesance
 
22)
Úloha 30
Seřaďte jednotlivé úryvky textu za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost:
A) Hned se totiž zvedla velká vlna protestů, a to nejen ze zahraničí, ale i doma: petiční archy za moje propuštění už téměř masově podepisovali i zdejší „povolení” umělci, především divadelníci.
 
B) Já jsem se rozhodl postávat na chodníku a zdálky to pozorovat, abych v případě, že policie nějak zasáhne, mohl o tom včas podat zprávu přátelům a zahraničním médiím.
 
C) Lapili mne až cestou domů, nesmyslně mne odsoudili na základě falešných výpovědí, a tím celým významně přispěli ke změně poměrů u nás; působilo to téměř jako sabotáž.
 
D) Myslím, že toto mé zavření zasluhuje zvláštní pozornost, protože vypovídá mnoho o dějích, které předcházely naší revoluci. V lednu 1989 bylo dvacáté výročí sebeupálení Jana Palacha.
 
E) Policie skutečně zasáhla, ale udělala to tak neobratně, že probudila zájem kolemjdoucích, který záhy přerostl ve velikou spontánní manifestaci. Já to celé zpovzdáli fascinovaně pozoroval, ačkoli jsem věděl, že mne dříve či později mohou zatknout. Pak jsem přece jen z Václavského náměstí odešel, abych mohl podat zprávu.
 
F) Tehdejší mluvčí Charty 77 měli u pomníku svatého Václava, nedaleko místa, kde se to stalo, položit květinky.
(V. Havel, Prosím stručně)
D, F, B, E, A, C
D, F, B, E, C, A
B, D, F, E, C, A
D, F, E, B, C, A
 
23)
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOHÁM 31–33
TEXT

Vešel jsem do dvora současně s lidmi, kteří sem přicházeli z okolních domů. Za okny se rozsvěcovaly lampy a objevovala se tam jedna temná hlava za druhou. U přizděné kolny na dříví se choulil hlouček chudě oblečených lidí, bylo jich asi osm, hovořili vzrušenými, vyděšenými hlasy. Opodál, vedle sudu na dešťovou vodu, ležela v kaluži krve nějaká dívka. Podle polohy těla a nepřirozeně stočené hlavy se dalo hádat na zlomený vaz. Všichni se na ni dívali jako očarovaní, včetně malého děvčátka v modré blůze a s bílým šátkem na krku. Nějaký mladý muž s černým knírkem říkal ostatním, že před půlhodinou ještě žila, viděl ji přicházet. Jakási žena v bílé plachetce zalomila rukama, chtěla něco říct, ale nemohla.
(Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího textu.)
obraz-maturita (Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího obrázku.)

Úloha 31
Kterou z následujících kategorií nedokáže obraz na rozdíl od textu plně vyjádřit?
B) místo
A) čas
D) téma
C) postavy
 
24)
Úloha 32
Který z následujících výroků platí ve vztahu k výchozímu textu?
C) Vypravěč není ani postavou textu, ani jeho skutečným autorem.
B) Vypravěč je totožný s postavou textu i s jeho skutečným autorem.
A) Vypravěč je totožný s postavou textu, ale nikoli s jeho skutečným autorem.
D) Vypravěč není totožný s postavou textu, pouze s jeho skutečným autorem.
 
25)
Úloha 33
Který z následujících názvů nejpřesněji vystihuje námět výchozího textu i obrázku?
A) Osm chudých
B) Setkání ve dvoře
C) Tajemné zákoutí
D) Vražda v domě
 
26)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 34
Byla taková tma, že jsem nemohl rozeznati, vedle koho ležím. Cítil jsem však, že tam spí mnoho lidí; vzduch byl zamořen chrapotem pokleslých úst a pernou mlhou těl, z nichž dusivě stoupala ošklivost a utrpení. Obešla mě těžkost a hrůza. – Ach, až se rozevře jitro, až kalný jícen tmy vydáví zmořené postavy spáčů a vydá je žíravině dne, uvidím své zatracení. Uzřím, jak ze špíny se zvednou lidé, jako napříště budu se vztyčovati já. Jako jejich bludné oči, takové jsou oči mé; táž truchlivost, která splývá po jejich ramenou, mne odívá; a jako jejich hoře, takové je hoře v srdci mém.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 34
Který z následujících směrů je nejspíše reprezentován výchozím textem?
A) expresionismus
D) realismus
C) poetismus
B) impresionismus
 
27)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 35–36
Březina jest básník erotický, básník nejrůznějších forem lásky, od lásky božské do lásky pozemské a smyslné. To znamená, že v díle jeho naleznou se v nejrůznějším poměru sloučeny hrůza s rozkoší – v poměru nejrůznějším, ale vždy v prolnutí nejdůvěrnějším. Tím jest vysvětleno jedinečné pathos Březinovo; není u Březiny rozkoše osamocené, neposvěcené hrůzou, a tím malé, mělké a odpudivé, jako není u něho hrůzy nevykoupené v poslední závratnou rozkoš. Mezi těmito dvěma polohami probíhá Březinovo cítění a tak, že vždy, dříve nebo později, souzní i druhá protivná krajní mez.
(Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 35
Který z následujících úryvků nejlépe odpovídá svým vyzněním výchozímu textu?
B) Kdyby nebylo těch pošetilých polibků, nejezdili bychom na cesty svatební. Kdyby však nebylo svatebních cest, k čemu by potom byly Wagon lits? Nádražních zvonků věčný strach, ach, Wagon lits, vagony svatební. To štěstí manželské je jako křehké sklo, medový měsíc se naklání.
C) Když slunce zpívalo, tys na svůj nástroj nesáh’, jen pod mým bodnutím krev tryskla tonů tvých; tvá ruka v křečích jen zahřměla na klávesách, jak v noci úzkosti na dvéře umdlených. Klam vonný polibků ti z jarních růží nevál, jen ptáků jižní tah a ironický let; když oblak úrodný nad krajinou se sléval, svou dlaň jsem nastavil a tvůj jsem přikryl květ. Před zrakem duše tvé jsem utkal závoj žití, svit záře tajemné jak rosa prýští v něm, když žízní práhl jsi, tvým snům jen dal jsem píti, však jejich žádostí tvé rety spálil jsem.
A) A s nebe anděl sestupuje, na tváři ani vráska, a krásný jako jarní dech – ten anděl to je láska. Ten kamkoliv se přiblíží, vše trne sladkou mukou, a slavíci a hrdličky ty pěkné písně tlukou.
D) Ráno, pokud jsou všechny stromy ještě obvázané a věci nedotknuty, mezi dvěma topoly anděl se vznáší, v letu dospává. V trhlinách spánku zpívá. Kdo první na ulici vyjde, tím zpěvem raněn bývá, snad něco tuší, ale nezahlédne.
 
28)
Úloha 36
Ze kterého díla byl nejspíše převzat výchozí text?
D) Slovník českého románu (kolektiv autorů)
B) Dějiny surrealismu (M. Nadeau)
C) Lexikon teorie literatury a kultury (ed. A. Nünning)
A) České medailony (F. X. Šalda)
 
29)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 37–38
Tvé oči z křišťálu se tážou častokrát:
"Čím, divný milenče, tě já to okouzlila?"
Mé srdce, které vše jen dráždí, pobloudilá,
krom živočicha v nás, když cudně krotí hlad,

ti nechce zjevit to, co tajím, sudbou klat,
tu černou legendu, jež ohněm psána byla.
Ó ty, která k dlouhým snům mě rukou zveš, má víla,
mně duch se protiví a vášeň nemám rád!

Ach, milujme se dál tak něžně, lásko milá!
V tmách Amor napjal luk a míří, hrou svou jat!
Znám jeho arsenal, vím, co má za poklad:

děs, zločin, šílenství! - Ach, margaritko bílá,
nejsi ty jako já podzimním sluncem snad,
ach, Margaritko má, tak chladná, sněhobílá?

(Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího textu.)
Úloha 37 2 body Která z následujících možností odpovídá výchozímu textu?
C) romance
A) balada
B) gazel
D) sonet
 
30)
Úloha 38
Který z následujících veršů obsahuje apostrofu?
A) ach, Margaritko má, tak chladná, sněhobílá?
D) Znám jeho arsenal, vím, co má za poklad:
B) tu černou legendu, jež ohněm psána byla.
C) V tmách Amor napjal luk a míří, hrou svou jat!
 
31)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 39-40
Fakt, že se raný ruský formalismus radikálně zříká bezprostředního vztahu básnického slova ke smyslu, což je krok, který sdílí s ruskými futuristy (*****, Alexej Kručonych), lze chápat mj. i jako reakci na metafyzické postoje a myšlenku korespondencí u básníků symbolismu (Alexandr Blok, Andrej Bělyj aj.) i literárních kritiků (mj. Potebňa [1835–1891]). Mezi duchovními otci ruského formalismu se uvádějí filosof Edmund Husserl (1859–1938) a jazykovědec Ferdinand de Saussure (1857–1913), i když přímé vztahy k oběma jsou spíše sporné.
(H. Meyer, Formalismus a strukturalismus)

Úloha 39
Kterým z následujících výrazů lze nahradit slovo jazykovědec, aniž by se změnil smysl výchozího textu?
A) bohemista
D) literát
C) filolog
B) editor
 
32)
Úloha 40
Která z následujících dvojic autorů patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
C) Sergej Jesenin, Michail Bulgakov
D) Velemir Chlebnikov, Vladimir Majakovskij
B) Michail Šolochov, Alexandr Solženicyn
A) Boris Pasternak, Čingiz Ajtmatov
 
33)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 41
KOŠILELA
Znáš sirou košilelu?
Třepetatá, třepetatá.
Jsi proklat majiteli!
Třepetatá, třepetatá.
Teď třeská a pleská v ní vánek.
Vichurůrůrej, vichurůrůrej.
Kvílívá jak uplakánek.
Vichurůrůrej, vichurůrůrej.
Docela osiřela
košilela
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 41
Který typ označení nejspíše odpovídá výchozímu textu?
D) surrealistická poezie
C) nonsensová poezie
A) futuristická poezie
B) konkrétní poezie
 
34)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 42
Dvě dívky jdou k Obořišti. Bůh je provázej! Naříkají, ale vy a já nic nedáme na jejich pláč a budeme je pobízeti k šťastnému konci. Ach, vy děvečky, jak jste bláhové, cožpak vy si myslíte, že jsou skutky, jež by mohly zděsiti strůjce skutků? Vy hrdopýšky, vy jehňátka hříchu, z uraganů zkázy se oddělil sotva větříček, aby pohnul vláskem nad vaší skrání. Vidíme, že je vaše vina pramaličká. Není větší, než kdybyste z neopatrnosti upustily koroptví vajíčko, v němž je zárodek života. Jaká je vaše cena?
(V. Vančura, Markéta Lazarová)

Úloha 42
Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text?
D) Vypravěč se obrací hlavně ke čtenáři. Tu a tam ho dokonce osloví. S postavami ale nemá slitování, jako by jim vyčetl i to, že si vůbec dovolují existovat. Přestože je stvořil.
B) Vypravěč nehovoří jen se čtenáři. Jeho promluvové pásmo je mnohotvárné. Tak jak vypravěč své postavy oživuje, tak je náhle sám oslovuje, rozpráví s nimi, napadá je i lituje.
A) Vypravěč komunikuje střídavě s různými čtenáři. Monolog vypravěče je určen právě jim. Postavy se v textu objevují jakoby mimochodem, jako kdyby do textu ani nepatřily.
C) Vypravěč není vševědoucí, v tom mu brání přílišný zájem o výsledek děje. Proto si vytváří postavy, jimiž posouvá po hřišti děje a udržuje je v napětí otázkami.
 
35)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 43
Hodinu čekat trvá věk,
když láska je už na dosah.
Však čekat věčně je jen mžik,
když lásku najdeš na konci.
(E. Dickinsonová, Svůj podíl noci snést)

Úloha 43
Která z následujících možností nejlépe vystihuje téma básně?
B) Když člověk miluje, čekání je tou nejhorší překážkou.
C) Láska činí vnímání času velmi relativním.
D) Na konci každého čekání je platonická láska.
A) Jestliže je milující člověk trpělivý, bude odměněn mžikem lásky.
 
36)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 44–46
„Och, zabila jsem děťátko,
matko má,
och, zabila jsem děťátko,
své ubohé zrozeňátko –
žalostí bych pošla hned!“

A co míníš učiniti,
dcero má,
a co míníš učiniti,
kterak vinu napraviti
a smířiti boží hněv?

„Půjdu hledat květu toho,
matko má,
půjdu hledat květu toho,
kterýž snímá viny mnoho
a vzbouřenou chladí krev.“

A kde najdeš toho květu,
dcero má,
a kde najdeš toho květu
po všem ***** světu,
v které roste zahrádce?

„Tam za branou nad vršíkem,
matko má,
tam za branou nad vršíkem,
na tom sloupu se hřebíkem,
na konopné oprátce!“
(Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 44
Která z následujících charakteristik nejlépe vystihuje výchozí text?
A) epická veršovaná skladba volné kompozice s bohatým dějem a výraznými postavami hlavních hrdinů tematizující hrdinské činy jednotlivce
C) lyrickoepická báseň s pochmurným dějem rychlého spádu, dialogickou výstavbou a tragickým zakončením příběhu
D) prozaický i veršovaný žánr, druh historického popisu zachycující v chronologickém sledu dějinné události
B) krátký smyšlený příběh s mravním ponaučením, v němž zvířata, případně věci jednají úplně stejně jako lidé
 
37)
Úloha 45
Které z následujících slov lze doplnit na vynechané místo (*****) tak, aby byla zachována rytmická výstavba výchozího textu i jeho smysl?
D) široširém
C) okolním
B) nejbližším
A) božím
 
38)
Úloha 46
Která z následujících ukázek nejspíše pochází ze stejné básnické sbírky jako výchozí text?
D) Zajistím pro žebravé řády –
i pro jeptišky, bekyně –
ať v půstu nechají je všady
šunky si válet na klíně
a oprávněně, povinně
si hrabat peníze i dary.
Przní nám ženské jedině.
Líp mlčet však, sic budou sváry.
B) Ráno když lidé na mši jdou,
v úžasu státi zůstanou:
hrob jeden dutý nahoře,
panna v umrlčí komoře,
a na každičké mohyle
útržek z nové košile.
C) Se zbožnou úctou nelíbají holku,
je nevábí zjev plodných samiček.
V kavárnách nočních u politých stolků
jsou rytíři pochybných dámiček.
A) Král se na ty řeči velmi zastyděl,
ale ještě více slitování měl,
nezlobil se, vzdychnul jen hluboko,
dobré srdce tisklo slzu v oko,
zastavit velel.
 
39)
VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOZE 47
***** přináší návrhy nové poezie, která chce zbásniti svůj vesmír všemi prostředky, které dnešek vědy a průmyslu jí může poskytnouti, která se chce zmocniti celého vesmíru lidského ducha dojetím všech člověkových smyslů. Svatá a zdravá žízeň našich moderních smyslů a nervů, hlad naší osobnosti, chtivost těla i ducha, oheň života v nás hárající – elán vital, libido či tropisme vital – nedovedou se spokojiti s tím, co dosavadní umění nabízí.
Umění, které přináší *****, je ležérní, dovádivé, fantaskní, hravé, neheroické a milostné. Není v něm ani špetky romantismu. Zrodilo se v atmosféře jaré družnosti, ve světě, který se směje; co na tom, slzí-li mu oči.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 47
Který z následujících uměleckých směrů nejspíše patří na vynechaná místa (*****) ve výchozím textu?
B) realismus
D) symbolismus
C) ruralismus
A) poetismus

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet