Státní maturita test 2 jazyk český


Popis stránky

Státní maturita test 2 jazyk český
Obtížnější úroveň. Otázky 1 až 16. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.


Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Úloha 1
Která z následujících možností obsahuje jazykovou chybu?
D) S tím rizikem by rodiče měli počítat, protože je tu pravděpodobnost, že se z jejich dítěte vyklube hvězda.
A) Bývá dost obtížné skloubit školní docházku s pravidelnými tréninky, což někdy dojde až tak daleko, že si člověk musí určit priority.
B) Jenomže v okamžiku, kdy bylo jasné, že se skutečně stal sportovec, už měl ve škole zameškáno prostě moc.
C) Na stadion se dá chodit už hodně brzy ráno a k tomu, aby to člověk někam dotáhl, je to dokonce nezbytně nutné.
last     next      Top      End..
 
2)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–4
Lebrechtův román Píseň jmen vyšel česky
Z Londýna do pražského knihkupectví Fišer přijel na autogramiádu své knihy Píseň jmen jeden z nejčtenějších anglických hudebních publicistů Norman Lebrecht (57).
Komentuje i dění v kultuře a politice a jeho sloupky v londýnských Evening Standard a na internetu jsou považovány za „doporučenou četbu”. Má také svůj pořad „Lebrecht Live” na stanici BBC.
Napsal už deset knih o hudbě, jedna z nich, Mýtus jménem Maestro, vyšla v roce 2003 česky. Píseň jmen z roku 2002 je Lebrechtovým románovým debutem, za který získal Whitbreadovu cenu. Vedle téměř detektivního děje kniha přináší strhující pasáže ***** hudby, geniality, holocaustu, lásky, závisti, přátelství a pomsty.
(www.novinky.cz/kultura, 28. 6. 2005)

Úloha 2
Který z následujících významů má ve výchozím textu číslo 57 v závorce?
C) Normanu Lebrechtovi bylo v době vzniku tohoto článku 57 let.
A) Norman Lebrecht se narodil v roce 1957.
B) Norman Lebrecht vytvořil a vydal 57 knižních prací.
D) Normanu Lebrechtovi bylo v roce 1957 uděleno ocenění za hudební publicistiku.
last     next      Top      End..
 
3)
Úloha 3
Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
D) na téma
C) na prvky
B) na námět
A) na motivy
last     next      Top      End..
 
4)
Úloha 4
Které z následujících tvrzení je svým obsahem nejvíce v souladu s výchozím textem?
B) Pouze jedna z Lebrechtových knih o hudbě byla napsána česky.
A) Norman Lebrecht komentuje dění v oblasti hudby, kultury, politiky a vědy ve svém pořadu na stanici BBC.
C) Román Píseň jmen je Lebrechtovým prvním románem.
D) Sloupky Normana Lebrechta v londýnských Evening Standard a na internetu jsou povinnou četbou.
last     next      Top      End..
 
5)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Elitní bojové jednotky se nasazovaly všude tam, kde to na bojišti „hořelo”, znovudobývaly Charkov, bránily spojencům v postupu v Normandii, likvidovali jejich výsadek u Arnhemu a pokoušely se o výpad v Ardenách.
(MF PLUS 23/2005)

Úloha 5 Ve kterém z následujících jevů je ve výchozím textu chyba?
B) psaní velkých písmen
C) shoda přísudku s podmětem
D) tvoření slov skládáním
A) používání uvozovek
last     next      Top      End..
 
6)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6–8
Při hodnocení vladařských osudů Přemysla II. Otakara se dávají historici často unášet svým národním zaujetím, zvláště když ovoce jeho nepopulární činnosti v alpských zemích nakonec sklidili Habsburkové. Česká historiografie měla sklon přičítat Přemyslův pád pouze spiknutí závistivých nepřátel vůči příliš úspěšnému „železnému a zlatému” králi. Zapomínalo se na to, že územní expanze, má-li být trvale zabezpečena, vyžaduje také obezřetnou a ideově náročnější politiku a rozhodně se neobejde bez trpělivých kompromisů ve snaze o všeobecné uznání (v tomto případě ze strany papežské kurie, knížat a šlechty). Mistrem této politiky byl až o sto let později Karel IV.
(P. Čornej a kol., Dějiny zemí Koruny české I)

Úloha 6
Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje obrazné pojmenování?
C) v tomto případě ze strany papežské kurie, knížat a šlechty
D) vyžaduje také obezřetnou a ideově náročnější politiku
A) hodnocení vladařských osudů Přemysla II. Otakara
B) ovoce jeho nepopulární činnosti v alpských zemích
last     next      Top      End..
 
7)
Úloha 7
Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje větu jednočlennou?
C) …se dávají historici často unášet svým národním zaujetím,…
D) Zapomínalo se na to, že územní expanze,...
A) Česká historiografie měla sklon přičítat Přemyslův pád pouze spiknutí závistivých nepřátel…
B) …rozhodně se neobejde bez trpělivých kompromisů ve snaze o všeobecné uznání…
last     next      Top      End..
 
8)
Úloha 8
Kterou z následujících interpretací nelze vyvodit z výchozího textu?
C) Přemysl II. Otakar svými politickými kompromisy inspiroval Karla IV.
B) Přemyslův pád měla na svědomí mimo jiné i papežská kurie, knížata a šlechta.
D) Přemysl II. Otakar zapomínal zabezpečovat svou územní expanzi obezřetnou politikou.
A) Přemyslovy alpské državy přešly do rukou Habsburků.
last     next      Top      End..
 
9)
Úloha 9
Ve kterém z následujících úryvků z rozhlasového zpravodajství je jazyková chyba?
C) Pro vlastní potěšení vyřezává smrkové a lipové figurky už dlouhá léta.
D) Z nedaleké třípatrové budovy se valil hustý dým a křik jeho obyvatel.
B) Na žádnou velkou úrodu višní, třešní, meruněk ani švestek to nevypadá.
A) Kvůli zpoždění vnitrostátních i mezinárodních rychlíků přijel pozdě.
last     next      Top      End..
 
10)
Úloha 10
Ve které z následujících možností je tvaroslovná chyba?
B) Důležité je, aby jste dbali na odsun toxických látek z těla, kterému napomáhá draslík.
A) Během těchto minut gel působí tak, že aktivuje tukové buňky.
D) Ošetřující gel nanášejte na postižená místa až třikrát týdně v tenké vrstvě.
C) Kúru vhodně doplňte pitím čajů s odvodňujícím účinkem a zkuste jíst racionální stravu.
last     next      Top      End..
 
11)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 11–13
Hledej a pátrej ve své mysli, jakou tam chováš představu o poctivém člověku. Sluší se na poctivého člověka, aby lhal kvůli svému prospěchu, aby jiné osočoval, předbíhal a klamal? Jistěže ne. Je nějaká věc tak vzácná nebo zisk tak žádoucí, abys kvůli tomu ztratil důstojnost a jméno poctivého člověka? Může tento takzvaný prospěch dát člověku tolik, kolik mu vezme, zbaví-li ho dobrého jména a poruší-li jeho věrnost a spravedlnost? Jaký je v tom rozdíl, jestliže se někdo z člověka promění ve zvíře, či zachová-li si lidskou podobu, ale projevuje nestvůrnou zvířeckost?
(M. T. Cicero, O povinnostech)

Úloha 11
Napište jednoslovnou odpověď na otázku obsaženou v posledním souvětí tak, aby byla v souladu s výchozím textem:
malý, nízký, nevelký
velký, obrovský, značný
(pra)žádný, nijaký, nulový (není)
last     next      Top      End..
 
12)
Úloha 12
Napište synonymum ke slovu osočoval tak, aby smysl výchozího textu zůstal zachován:
radil, pomáhal, chválil, vychovával, nabádal
ohrožoval, napadal, slovně napadal, nařknul, očerňoval, obžalovával, pomlouval, ostouzel, (křivě) obviňoval, vinil, haněl, tupil, urážel
last     next      Top      End..
 
13)
Úloha 13
Ve výchozím textu se uplatňují tázací věty, jejichž obsah nevyžaduje odpověď. Napište název těchto vět:
řečnická otázka
žádací otázka
last     next      Top      End..
 
14)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 14–15
Holešovická mlékárna
Sestupovali jsme po starých a umaštěných schodech níž a níž. Vzduch tu byl zatuchlý, mléčně nasládlý a stěny oprýskané. Konečně jsme se octli v jakémsi spoře osvětleném a dosti nehostinném sklepě. Po stěnách se táhly staré a pokřivené trubky, široké i úzké, rezavé i méně rezavé, tu a tam připevněné ke zdi rozpadlou obručí, kterou už rez dávno sežrala. Na rozdíl od normálního sklepa, kde je chlad, panovalo tu vlhké vedro. V trubkách svištěla mléčná pára. Když jsme se zastavili a naše kroky ztichly, slyšeli jsme její melancholické a mocné hučení.

- Pozor! Nedotýkej se těch trubek! Přiškvařilo by ti to ruku, taky už jsme tu takovýho měli, co si chtěl ze zvědavosti šáhnout...

Ani jsem se neodvažoval. Přiškvařenou ruku k mléčnému potrubí bych rozhodně mít nechtěl. Kdybych tu byl sám, nikoho bych se tu nedovolal. Sem, do hlubokého podzemí, do nejnižšího sklepa holešovické mlékárny by mi sotva, kdo přišel na pomoc. Mělo to být mé budoucí pracoviště...
(www.bertoni.cz, 30. 8. 2008, upraveno)

Úloha 14
Vypište nespisovné výraz(y) z druhého odstavce výchozího textu:
takovýho
trubek, takovýho
takovýho , šáhnout
last     next      Top      End..
 
15)
Úloha 15
Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda obsahuje chybu v interpunkci (ANO), či nikoli (NE):

15.1 Když jsme se zastavili a naše kroky ztichly, slyšeli jsme její melancholické a mocné hučení.
ANO
NE
last     next      Top      End..
 
16)
15.2 Po stěnách se táhly staré a pokřivené trubky, široké i úzké, rezavé i méně rezavé, tu a tam připevněné ke zdi rozpadlou obručí, kterou už rez dávno sežrala.
NE
ANO
last     next      Top      End..
 
17)
15.3 Sem, do hlubokého podzemí, do nejnižšího sklepa holešovické mlékárny by mi sotva, kdo přišel na pomoc.
ANO
NE
last     next      Top      End..
 
18)
15.4 Vzduch tu byl zatuchlý, mléčně nasládlý a stěny oprýskané.
ANO
NE
last     next      Top      End..
 
19)
Úloha 16
Rozhodněte o každé z následujících možností, zda obsahuje chybu v interpunkci (ANO), či nikoli (NE):

16.1 Internetová kriminalita je nelegální kopírování a sdílení materiálů chráněných autorskými právy, což může znamenat stahování hudby, filmů, her, nebo softwaru bez povolení vlastníka autorských práv a sdílení hudby, filmů, her a kopií softwaru, které vlastníte.
NE
ANO
last     next      Top      End..
 
20)
16.2 Jako rodič si můžete vytvořit účet Správce, který vám poskytne úplnou kontrolu počítače, a pro děti vytvořit omezené uživatelské účty, které zahrnují omezené ovládací prvky chránící dítě před problémy.
ANO
NE
last     next      Top      End..
 
21)
16.3 Pokud se vaše děti dopouštějí internetového pirátství, může vám být uložena vysoká pokuta či jiný trest, nehledě na to, že tak děti také mohou ohrožovat počítač stažením virů, spywaru a dalšího nežádoucího softwaru.
ANO
NE
last     next      Top      End..
 
22)
16.4 Umístěte počítač do centrální místnosti v domě či v bytě, stanovte určité časy, kdy děti mohou a nesmějí počítač používat a ujistěte se, že děti opravdu chápou, které činnosti jsou povolené a které ne.
NE
ANO

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 9,439 sekundy
Dat:
2015-04-25 15:43:55 Nick: marta

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY