Větná stavba

Popis stránky *
• Větná stavba - gramatika - český jazyk
• - český jazyk online, gramatika.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Věta jednoduchá, holá, rozvitá, souvětí
Jednoduchá věta holá obsahuje jen základní skladební dvojice:
»Petr se učí.«

Jednoduchá věta rozvitá s rozvíjejícími větnými členy:
»Petr se učí s Janou v pokoji.«

Souvětí je větný celek složený ze dvou a více vět jednoduchých.
»Petr se učí a Jana zlobí.«


Souvětí
SOUVĚTÍ – je spojení dvou i více vět jednoduchých. Má nejméně dva přísudky. Dělíme je na souvětí souvětí SOUŘADNÉ a PODŘADNÉ.

SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ je spojení nejméně dvou vět hlavních a libovolného počtu vět vedlejších. Text vět hlavních spolu souvisí obsahově a je mezi nimi významový poměr.
Petr spal a Roman cvičil. (VH VH souvětí souřadné )

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ je spojení věty hlavní (VH) s jednou nebo více větami vedlejšími (VV).
Petr spal, aby Roman mohl cvičit. (VH VV souvětí podřadné. Z věty "Petr spal" snadno vytvoříme otazku: Proč Petr spal?
Věta závislá je pak odpovědí na tuto otázku.
Ale z věty "aby Roman mohl cvičit" nelze vytvořit - položit - otázku na větu řídící)


VĚTA HLAVNÍ (VH) je řídící pro větu vedlejší. Nelze se na ní ptát větou závislou. Nezávisí mluvnicky na jiné větě v souvětí.
Viz výše.

VĚTA VEDLEJŠÍ (VV) zastupuje mluvnicky větný člen a je závislá na větě řídící.
Viz výše.


Souřadné spojení vět

Poměr mezi větami Symbol Popis Spojky souřadicí
Slučovací + Obsah jedné věty se slučuje s obsahem věty druhé. a, i, ani, nebo... dvojité: jednak - jednak, ani - ani
Odporovací X Obsah jedné věty odporuje obsahu věty druhé. ale, avšak, však...dvojité: sice - ale
Vylučovací V Obsah jedné věty vylučuje obsah věty druhé. dvojité: buď - nebo, buď - anebo
Stupňovací __| ̄ Obsah druhé věty stupňuje obsah věty první. dokonce, ba i, ba dokonce ...
Příčinný (důvodový) Obsah první věty je příčinou věty druhé. neboť, vždyť, totiž...
Důsledkový Obsah druhé věty je důsledkem věty první. a tak, tak, tudíž, a proto, proto...


Souvětí podřadné - věty vedlejší

Druh vedlejší věty Otázka Spojky podřadicí Příklad
Podmětná Kdo? Co? že, aby, kdo, co ... Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Přísudková Jaký? jako, jak, jaký ... Obloha byla, jako když jí vymete.
Předmětná Pádové otázky mimo 1. pád že, aby, jak ... Myslím si, že se jí to podaří.
Přívlastková Jaký? Který? Čí? který, jenž, že ... Petr je kamarád, který má rád zvířata.
Doplňková Jak? Kterak? jak, jaký, jako ... Zdá se mi, jako bych byl v ráji.
Příslovečná místní Kde? Odkud? Kudy? Kam? kde, kam, odkud ... Šla tam, kde on stál.
Příslovečná časová Kdy? když, jakmile, až ... Jakmile tam budu, dám ti znát.
Příslovečná způsobová Jak? jak, jako, že ... Běžel, jak nejrychleji dovedl.
Příslovečná účelová Proč? aby ... Chodím do školy, abych něco uměl.
Příslovečná příčinná Proč? Z jaké příčiny? že, protože, poněvadž ... Chce tam být, protože to tam musí vidět.
Příslovečná přípustková I přes jakou skutečnost? ač, ačkoli, třebaže, přestože ... Ačkoli sněžilo, šli jsme na hřiště.
Příslovečná podmínková Kdy? Za jaké podmínky? jestliže, kdyby, -li ... Kdybych tam byl, vyhráli bychom turnaj.
Příslovečná měrová Jak hodně? takže, tak – že, více – než ... Odneste, co nejvíce můžete.


facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet