Český jazyk cesky-jazyk.okhelp.cz

Státní maturita test 2 jazyk český

home »  maturita  »  statni  »  test 2 otazka 1 16Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Obtížnější úroveň. Otázky 1 až 16. Vyzkoušejte si některé maturitní otázky, které dostali žáci při generální zkoušce na státní maturitu.
Chyba
 
1)
Úloha 1
Která z následujících možností obsahuje jazykovou chybu?
A) Bývá dost obtížné skloubit školní docházku s pravidelnými tréninky, což někdy dojde až tak daleko, že si člověk musí určit priority.
D) S tím rizikem by rodiče měli počítat, protože je tu pravděpodobnost, že se z jejich dítěte vyklube hvězda.
B) Jenomže v okamžiku, kdy bylo jasné, že se skutečně stal sportovec, už měl ve škole zameškáno prostě moc.
C) Na stadion se dá chodit už hodně brzy ráno a k tomu, aby to člověk někam dotáhl, je to dokonce nezbytně nutné.
last  next  Top End
 
2)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–4
Lebrechtův román Píseň jmen vyšel česky
Z Londýna do pražského knihkupectví Fišer přijel na autogramiádu své knihy Píseň jmen jeden z nejčtenějších anglických hudebních publicistů Norman Lebrecht (57).
Komentuje i dění v kultuře a politice a jeho sloupky v londýnských Evening Standard a na internetu jsou považovány za „doporučenou četbu”. Má také svůj pořad „Lebrecht Live” na stanici BBC.
Napsal už deset knih o hudbě, jedna z nich, Mýtus jménem Maestro, vyšla v roce 2003 česky. Píseň jmen z roku 2002 je Lebrechtovým románovým debutem, za který získal Whitbreadovu cenu. Vedle téměř detektivního děje kniha přináší strhující pasáže ***** hudby, geniality, holocaustu, lásky, závisti, přátelství a pomsty.
(www.novinky.cz/kultura, 28. 6. 2005)

Úloha 2
Který z následujících významů má ve výchozím textu číslo 57 v závorce?
C) Normanu Lebrechtovi bylo v době vzniku tohoto článku 57 let.
D) Normanu Lebrechtovi bylo v roce 1957 uděleno ocenění za hudební publicistiku.
B) Norman Lebrecht vytvořil a vydal 57 knižních prací.
A) Norman Lebrecht se narodil v roce 1957.
last  next  Top End
 
3)
Úloha 3
Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo (*****) ve výchozím textu?
D) na téma
C) na prvky
A) na motivy
B) na námět
last  next  Top End
 
4)
Úloha 4
Které z následujících tvrzení je svým obsahem nejvíce v souladu s výchozím textem?
A) Norman Lebrecht komentuje dění v oblasti hudby, kultury, politiky a vědy ve svém pořadu na stanici BBC.
D) Sloupky Normana Lebrechta v londýnských Evening Standard a na internetu jsou povinnou četbou.
C) Román Píseň jmen je Lebrechtovým prvním románem.
B) Pouze jedna z Lebrechtových knih o hudbě byla napsána česky.
last  next  Top End
 
5)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Elitní bojové jednotky se nasazovaly všude tam, kde to na bojišti „hořelo”, znovudobývaly Charkov, bránily spojencům v postupu v Normandii, likvidovali jejich výsadek u Arnhemu a pokoušely se o výpad v Ardenách.
(MF PLUS 23/2005)

Úloha 5 Ve kterém z následujících jevů je ve výchozím textu chyba?
D) tvoření slov skládáním
B) psaní velkých písmen
C) shoda přísudku s podmětem
A) používání uvozovek
last  next  Top End
 
6)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6–8
Při hodnocení vladařských osudů Přemysla II. Otakara se dávají historici často unášet svým národním zaujetím, zvláště když ovoce jeho nepopulární činnosti v alpských zemích nakonec sklidili Habsburkové. Česká historiografie měla sklon přičítat Přemyslův pád pouze spiknutí závistivých nepřátel vůči příliš úspěšnému „železnému a zlatému” králi. Zapomínalo se na to, že územní expanze, má-li být trvale zabezpečena, vyžaduje také obezřetnou a ideově náročnější politiku a rozhodně se neobejde bez trpělivých kompromisů ve snaze o všeobecné uznání (v tomto případě ze strany papežské kurie, knížat a šlechty). Mistrem této politiky byl až o sto let později Karel IV.
(P. Čornej a kol., Dějiny zemí Koruny české I)

Úloha 6
Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se uplatňuje obrazné pojmenování?
C) v tomto případě ze strany papežské kurie, knížat a šlechty
A) hodnocení vladařských osudů Přemysla II. Otakara
D) vyžaduje také obezřetnou a ideově náročnější politiku
B) ovoce jeho nepopulární činnosti v alpských zemích
last  next  Top End
 
7)
Úloha 7
Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje větu jednočlennou?
D) Zapomínalo se na to, že územní expanze,...
B) …rozhodně se neobejde bez trpělivých kompromisů ve snaze o všeobecné uznání…
C) …se dávají historici často unášet svým národním zaujetím,…
A) Česká historiografie měla sklon přičítat Přemyslův pád pouze spiknutí závistivých nepřátel…
last  next  Top End
 
8)
Úloha 8
Kterou z následujících interpretací nelze vyvodit z výchozího textu?
A) Přemyslovy alpské državy přešly do rukou Habsburků.
B) Přemyslův pád měla na svědomí mimo jiné i papežská kurie, knížata a šlechta.
C) Přemysl II. Otakar svými politickými kompromisy inspiroval Karla IV.
D) Přemysl II. Otakar zapomínal zabezpečovat svou územní expanzi obezřetnou politikou.
last  next  Top End
 
9)
Úloha 9
Ve kterém z následujících úryvků z rozhlasového zpravodajství je jazyková chyba?
D) Z nedaleké třípatrové budovy se valil hustý dým a křik jeho obyvatel.
A) Kvůli zpoždění vnitrostátních i mezinárodních rychlíků přijel pozdě.
B) Na žádnou velkou úrodu višní, třešní, meruněk ani švestek to nevypadá.
C) Pro vlastní potěšení vyřezává smrkové a lipové figurky už dlouhá léta.
last  next  Top End
 
10)
Úloha 10
Ve které z následujících možností je tvaroslovná chyba?
A) Během těchto minut gel působí tak, že aktivuje tukové buňky.
D) Ošetřující gel nanášejte na postižená místa až třikrát týdně v tenké vrstvě.
B) Důležité je, aby jste dbali na odsun toxických látek z těla, kterému napomáhá draslík.
C) Kúru vhodně doplňte pitím čajů s odvodňujícím účinkem a zkuste jíst racionální stravu.
last  next  Top End
 
11)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 11–13
Hledej a pátrej ve své mysli, jakou tam chováš představu o poctivém člověku. Sluší se na poctivého člověka, aby lhal kvůli svému prospěchu, aby jiné osočoval, předbíhal a klamal? Jistěže ne. Je nějaká věc tak vzácná nebo zisk tak žádoucí, abys kvůli tomu ztratil důstojnost a jméno poctivého člověka? Může tento takzvaný prospěch dát člověku tolik, kolik mu vezme, zbaví-li ho dobrého jména a poruší-li jeho věrnost a spravedlnost? Jaký je v tom rozdíl, jestliže se někdo z člověka promění ve zvíře, či zachová-li si lidskou podobu, ale projevuje nestvůrnou zvířeckost?
(M. T. Cicero, O povinnostech)

Úloha 11
Napište jednoslovnou odpověď na otázku obsaženou v posledním souvětí tak, aby byla v souladu s výchozím textem:
(pra)žádný, nijaký, nulový (není)
malý, nízký, nevelký
velký, obrovský, značný
last  next  Top End
 
12)
Úloha 12
Napište synonymum ke slovu osočoval tak, aby smysl výchozího textu zůstal zachován:
ohrožoval, napadal, slovně napadal, nařknul, očerňoval, obžalovával, pomlouval, ostouzel, (křivě) obviňoval, vinil, haněl, tupil, urážel
radil, pomáhal, chválil, vychovával, nabádal
last  next  Top End
 
13)
Úloha 13
Ve výchozím textu se uplatňují tázací věty, jejichž obsah nevyžaduje odpověď. Napište název těchto vět:
žádací otázka
řečnická otázka
last  next  Top End
 
14)
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 14–15
Holešovická mlékárna
Sestupovali jsme po starých a umaštěných schodech níž a níž. Vzduch tu byl zatuchlý, mléčně nasládlý a stěny oprýskané. Konečně jsme se octli v jakémsi spoře osvětleném a dosti nehostinném sklepě. Po stěnách se táhly staré a pokřivené trubky, široké i úzké, rezavé i méně rezavé, tu a tam připevněné ke zdi rozpadlou obručí, kterou už rez dávno sežrala. Na rozdíl od normálního sklepa, kde je chlad, panovalo tu vlhké vedro. V trubkách svištěla mléčná pára. Když jsme se zastavili a naše kroky ztichly, slyšeli jsme její melancholické a mocné hučení.

- Pozor! Nedotýkej se těch trubek! Přiškvařilo by ti to ruku, taky už jsme tu takovýho měli, co si chtěl ze zvědavosti šáhnout...

Ani jsem se neodvažoval. Přiškvařenou ruku k mléčnému potrubí bych rozhodně mít nechtěl. Kdybych tu byl sám, nikoho bych se tu nedovolal. Sem, do hlubokého podzemí, do nejnižšího sklepa holešovické mlékárny by mi sotva, kdo přišel na pomoc. Mělo to být mé budoucí pracoviště...
(www.bertoni.cz, 30. 8. 2008, upraveno)

Úloha 14
Vypište nespisovné výraz(y) z druhého odstavce výchozího textu:
takovýho , šáhnout
takovýho
trubek, takovýho
last  next  Top End
 
15)
Úloha 15
Rozhodněte o každém z následujících úseků výchozího textu, zda obsahuje chybu v interpunkci (ANO), či nikoli (NE):

15.1 Když jsme se zastavili a naše kroky ztichly, slyšeli jsme její melancholické a mocné hučení.
ANO
NE
last  next  Top End
 
16)
15.2 Po stěnách se táhly staré a pokřivené trubky, široké i úzké, rezavé i méně rezavé, tu a tam připevněné ke zdi rozpadlou obručí, kterou už rez dávno sežrala.
ANO
NE
last  next  Top End
 
17)
15.3 Sem, do hlubokého podzemí, do nejnižšího sklepa holešovické mlékárny by mi sotva, kdo přišel na pomoc.
NE
ANO
last  next  Top End
 
18)
15.4 Vzduch tu byl zatuchlý, mléčně nasládlý a stěny oprýskané.
ANO
NE
last  next  Top End
 
19)
Úloha 16
Rozhodněte o každé z následujících možností, zda obsahuje chybu v interpunkci (ANO), či nikoli (NE):

16.1 Internetová kriminalita je nelegální kopírování a sdílení materiálů chráněných autorskými právy, což může znamenat stahování hudby, filmů, her, nebo softwaru bez povolení vlastníka autorských práv a sdílení hudby, filmů, her a kopií softwaru, které vlastníte.
ANO
NE
last  next  Top End
 
20)
16.2 Jako rodič si můžete vytvořit účet Správce, který vám poskytne úplnou kontrolu počítače, a pro děti vytvořit omezené uživatelské účty, které zahrnují omezené ovládací prvky chránící dítě před problémy.
NE
ANO
last  next  Top End
 
21)
16.3 Pokud se vaše děti dopouštějí internetového pirátství, může vám být uložena vysoká pokuta či jiný trest, nehledě na to, že tak děti také mohou ohrožovat počítač stažením virů, spywaru a dalšího nežádoucího softwaru.
NE
ANO
last  next  Top End
 
22)
16.4 Umístěte počítač do centrální místnosti v domě či v bytě, stanovte určité časy, kdy děti mohou a nesmějí počítač používat a ujistěte se, že děti opravdu chápou, které činnosti jsou povolené a které ne.
ANO
NE

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 9,439 sekundy
Dat:
2015-04-25 15:43:55 Nick: marta

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí

  Složky
Český jazyk Home
- Maturita
-- Statni
 Sub složky
--- Pokushome »  maturita  »  statni  »  test 2 otazka 1 16

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 cesky-jazyk.okhelp.cz All right reserved